Skip to main content
 1. INHOUD VAN HET PRIVACY BELEID

Dit is het privacybeleid van Grehamer Real Estate 7 B.V. (hierna: “Grehamer & Company”). Grehamer & Company is gevestigd aan de Kerklaan 33 te (7311 AB) Apeldoorn en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:78614368. Grehamer & Company verricht de werkzaamheden in het kader van projectontwikkeling ((ver)koop, ontwikkeling en transformatie) en het beheer van onroerend goed.

Grehamer & Company verwerkt in dat kader ook persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij met persoonsgegevens en cookies omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Wij raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen. Heeft u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Dit kan per post, via e-mail (info@grehamer.com) of telefonisch (085-016 07 11). Uw contactpersoon is mevrouw J.A. (Jeanine) Buiter. Grehamer & Company is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

 1. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VAN U?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verkrijgen en verwerken:
* direct van u, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of u deze aan ons verstrekt;
* van derde partijen die deze aan ons verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent voor deze partijen;
* uit andere bronnen, bijvoorbeeld het kadaster, het handelsregister of andere openbare bronnen;

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering daarvan, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen;
* om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen;
* om u te informeren over onze activiteiten, bijvoorbeeld om u persberichten toe te zenden;
* om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven toe te zenden;
* om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of uw klachten te behandelen;
* om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van onze website en om die te verbeteren;
* in het geval van geschillen met Grehamer & Company;
* archiefdoeleinden;
* een goede bedrijfsvoering;
* onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

 

 1. OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dat noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummer. Wij verwerken persoonsgegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Hebben wij uw gegevens niet meer nodig, dan zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

 

 1. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit doen wij om onze diensten goed te kunnen blijven leveren en indien dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Dit gaat dan om bijvoorbeeld technisch beheerders, onderhoudsbedrijven, IT-dienstverleners, salarisadministratie, juridische/fiscale dienstverleners, accountants, taxateurs, recruiters, drukkerijen. Ook ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op een koopovereenkomst).

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan Grehamer & Company gelieerde vennootschappen. Wij maken over de verwerking van de persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze derde partijen, zodat een zorgvuldige en veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

 

 1. COOKIES

Voor een goede werking van de website en om de kwaliteit van de website te bekijken en te verbeteren, gebruiken wij functionele cookies en niet privacygevoelige analytische cookies. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om algemene statistieken van onze website te verkrijgen. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website voor u gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Deze technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Dit is privacy vriendelijk ingesteld en met Google is daarvoor een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. Uw IP-adres is niet zichtbaar (het wordt zogenaamd gepseudonimiseerd) en Google mag overigens gegevens ook niet aan derden verstrekken of voor andere middelen of diensten inzetten. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Het privacybeleid van Google Analytics vindt u eventueel hier.

Social media buttons
Op de pagina’s van de website van ons (https://www.marktzicht-apeldoorn.nl) kunnen buttons zijn opgenomen om pagina’s eventueel te kunnen delen via het sociale netwerk (bijv. LinkedIN, Twitter, Facebook). Indien u op deze buttons klikt worden er ook cookies geplaatst. Wij adviseren u de privacyverklaring van de desbetreffende social media aanbieder goed door te lezen om te zien wat zij met de ontvangen gegevens doen.

Instellingen, verwijderen en wijzigen cookies

De meeste cookies blijven een beperkte tijd aanwezig. U kunt er ook voor kiezen om de cookies zelf te verwijderen. U kunt hiervoor de handleiding van uw browser raadplegen. U kunt daarin bijvoorbeeld ook instellen dat cookies alleen geaccepteerd kunnen worden wanneer u daarmee instemt. Let wel op, want veel websites werken dan niet volledig als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

 

 1. HEBBEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS GOED BEVEILIGD?

Ja. Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en hardware functies. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord, beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

Wij verwerken in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte bent. U bent daar dan al over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor gegeven. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wilt u de gegevens ontvangen of wilt u uw eerder gegevens toestemming intrekken? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. U kunt ons daarvoor mailen of een brief sturen. Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In een aantal gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de gegevens te laten overdragen naar een derde partij indien dit technisch mogelijk is. Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit persoonsgegevens.

 

 1. VERZOEK INDIENEN OF BEZWAAR MAKEN

Als u een verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of u wilt bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) naar ons sturen. Wij verzoeken u dan wel om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.

 

 1. WIJZIGINGEN, KLACHTEN EN VRAGEN

Dit privacy beleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij behouden ons dat recht ook voor. De meest recente versie van dit privacy beleid is steeds beschikbaar op onze website: https://www.marktzicht-apeldoorn.nl. Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit beleid toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe.

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. TAAL

Indien van dit privacy beleid een vertaling is gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, de Nederlandse tekst prevaleert.